Rekrutacja ósmoklasistów 2019

Najważniejsze informacje

dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej dotyczące naboru
do Liceum Ogólnokształcącego Nr I
im. Jana III Sobieskiego
w Oławie na rok szkolny 2019/2020

PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
  2. Ustawa z  dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 11 stycznia 2017 r. poz. 60)
  3. Ustawa z  dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 poz. 59)
  4. .Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania      rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych  przedszkoli, szkół i placówek.
  5. Zarządzenie Nr 14 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające w szkole, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określania  miejsc uznawanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/19 w województwie dolnośląskim.
  6. Zarządzenie  Nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 roku  w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do: 
    -  klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia,

-  klas wstępnych w czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich techników dwujęzycznych, pięcioletnich techników z oddziałami dwujęzycznymi, a także na semestr I klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.

7. Zarządzenie Nr 18 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty  z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty      działające w szkole, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia      gimnazjum, świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określania      miejsc uznawanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/19 w województwie dolnośląskim.

     Rekrutacja do LO Nr I będzie prowadzona drogą elektroniczną.

Elektroniczną rekrutację nadzoruje Starostwo Powiatowe w Oławie.

Szczegółowe zasady elektronicznej rekrutacji znajdują się na stronie www.dolnoslaskie.edu.com.pl

    W wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat do liceum może uzyskać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych obliczonych według następujących zasad:

 

     1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego przedstawionego w procentach z:

-       języka polskiego,

-       matematyki,

mnoży się przez 0,35

-       języka obcego nowożytnego

mnoży się przez 0,3

Za wyniki egzaminu ósmoklasisty kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów
     rekrutacyjnych,

 

2. Punkty za świadectwo:

           2.1. Za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć
           edukacyjnych, wskazanych przez dyrektora Liceum, a zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

                      

Oceny przeliczane będą na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:  

Ocena

Punkty rekrutacyjne

celująca

18

bardzo   dobra

17

dobra

14

dostateczna

8

dopuszczająca

2

 

 

Przedmioty wskazane przez dyrektora do postępowania rekrutacyjnego
do klas z następującymi przedmiotami wiodącymi:

Liczba   oddziałów

Profil (przedmioty realizowane  
  w zakresie rozszerzonym)

Ilość

miejsc

Przedmioty brane pod uwagę   podczas postępowania rekrutacyjnego

 

1

społeczno-prawny

(j. polski,   historia, WOS)

 

 

30

j. polski, matematyka,
  WOS, historia

 

1

biologiczno-   chemiczny

(biologia, chemia,   matematyka)

 

30

j. polski, matematyka,
  biologia, chemia

 

1

akademicki

(matematyka,   fizyka, j. angielski)

 

30

j. polski,   matematyka,
  fizyka, j. angielski

 

1

 

politechniczny

(matematyka,   fizyka, informatyka)

 

30

j. polski,   matematyka,
  fizyka, informatyka

 

1

 

biznesowy

(geografia, j.   angielski, WOS)

 

30

j. polski, matematyka,
  WOS, geografia

            

Za oceny ze wskazanych przedmiotów kandydat może uzyskać maksymalnie 72 punkty rekrutacyjne

      

       2.2. za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem- 7 punktów,

      2.3.za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
       podstawowej w tym:

           2.3.1 za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
            szkolnego,   szczególności w formie wolontariatu- 3 punkty,

        2.3.2za osiągnięcia wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,- maksymalnie 18 punktów.

Za świadectwo kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych.

 

 

Niezbędnik dla kandydata

do Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie

CZYNNOŚĆ

TERMIN

- rejestracja na stronie (www.dolnoslaskie.edu.com.pl),

-   w szkole pierwszego wyboru złożenie   wniosku (wydruk z programu) wraz z   dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub   kryteriów branych po uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (regulamin naboru   §4,5)

 

od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019r.

(do godziny 15:00)

wprowadzenie do systemu danych o osiągnięciach
  (oceny, wyniki egzaminu, dodatkowe osiągnięcia),

dostarczenie kopii: świadectwa ukończenia szkoły   podstawowej
  i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

od 21 do 25 czerwca 2019 r.

(do godziny 15:00)  

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych

do szkoły w wyniku   pierwszego naboru

 

16 lipca 2019 r.

godzina 10:00

potwierdzenie woli   podjęcia nauki w liceum poprzez dostarczenie oryginałów:

świadectwa ukończenia   szkoły podstawowej,
  zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  2 podpisanych na odwrocie zdjęć

(brak oryginałów jest   równoznaczny ze skreśleniem
  z listy kandydatów)

 

od 16 lipca 2019 r.
  do 24 lipca 2019 r.
  w dniach 16 do 19 lipca
  w godzinach 9:00-15:00

od 22 do 24 lipca

w godzinach
  od 11:00 do 14:00

ogłoszenie ostatecznej   listy kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych do poszczególnych   klas
  do Liceum Ogólnokształcącego

25 lipca 2019 r.

godzina 11:00

w przypadku niedoboru   kandydatów

ogłoszenie naboru uzupełniającego

25 lipca 2019 r.
  godzina 11:00

składanie dokumentów
 
do   naboru uzupełniającego

od 26 lipca 2019 r.

do 30 lipca 2019

(do godziny 14:00)

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych  

i   niezakwalifikowanych
  w wyniku naboru uzupełniającego

 

21 sierpnia 2019 r.

godzina 09:00

Potwierdzenie woli   podjęcia nauki w liceum poprzez dostarczenie oryginałów

 

od 21 do 29 sierpnia 2019r.

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych   i nieprzyjętych w   wyniku naboru uzupełniającego

30 sierpnia 2019 r.

godzina 9:00

 


Kontakt:

Liceum Ogólnokształcące Nr I
im. Jana III Sobieskiego;

55-200 Oława; Plac Zamkowy 10 
Telefon: +71 313 27 48

 

 


Sukcesy:

wyróżnienie tygodnika Perspektywy
w rankingu najlepszych liceów
w Polsce


Certyfikaty:

wysokiej jakości kształcenia 
Politechniki Wrocławskiej
i Uniwersytetu Przyrodniczego

   


Współpraca:

Wyższa Szkoła Bankowa
we Wroclawiu

 

Sign in to your account