• Deklaracja dostępności

   • Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej lo.olawa.pl.

      •  
    • Data publikacji strony internetowej: 2004-07-05
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-01

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Wymagania, które nie zostały spełnione:

    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
    • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
    • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

    Wyłączenia

      •  
    • wszystkie dokumenty opublikowane na stronie internetowej przed dniem 23.09.2020 r.
    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30.

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Skróty klawiaturowe:

    • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

      •  
    • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-30
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-10-03

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor Jolanta Szewczyk

    e-mail: sekretariat@lo.olawa.pl

    Telefon: 71 313 27 48

    Każdy ma prawo:

      •  
    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

      •  
    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    Organ nadzorujący:

    Starostwo Powiatowe w Oławie

    Adres: 55-200 Oława, ul. 3 Maja 1

    e-mail: info@starostwo.olawa.pl

    Telefon: 71 301 15 22

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna budynków

    Budynek nr 1 (budynek główny) Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie

    Adres: 55-200 Oława, Pl. Zamkowy 10

    - budynek trzy kondygnacyjny (przyziemie, parter, I piętro, II piętro), podpiwniczony

    - do budynku prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich, w budynku nie ma windy

    - istnieje możliwość umówienia się z klientem na parterze budynku

    - w całym budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące oraz oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

    - w budynku brak toalet dla osób niepełnosprawnych

    - w budynku nie ma pętli indukcyjnej

    - do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

    Budynek nr 2 (pomocniczy) Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie

    Adres: 55-200 Oława, Pl. Zamkowy 14

    - budynek trzy kondygnacyjny (parter, I piętro, II piętro), podpiwniczony

    - wejście do budynku z poziomu parteru

    - w budynku brak windy

    - na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych

    - istnieje możliwość umówienia się z klientem na parterze budynku

    - nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące oraz oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

    - w budynku nie ma pętli indukcyjnej

    - do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

    Budynek nr 3 (sala gimnastyczna) Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie

    Adres: 55-200 Oława, ul. 3 Maja 1

    - budynek jednokondygnacyjny

    - do wejścia budynku prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich

    - w całym budynku brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące oraz oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących -

    - w budynku nie ma pętli indukcyjnych

    - w budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych

    - do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    W szkole nie ma tłumacza języka migowego, na zgłoszony z odpowiednim wyprzedzeniem wniosek osoby o szczególnych potrzebach można skorzystać z jego usług.