• Załącznik nr 2
    do Zarządzenia nr 14
    Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I
    im. Jana III Sobieskiego w Oławie

     

    STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

     

    Jednym z najważniejszych celów działania szkoły jest ochrona przed przemocą fizyczną i psychiczną, edukacyjną, materialną oraz cyberprzemocą – niedopuszczalne jest stosowanie jakiekolwiek formy przemocy. Obowiązkiem szkoły jest odpowiednia reakcja na każdą formę krzywdzenia, niezależnie czy ma ona miejsce w środowisku szkolnym czy pozaszkolnym.

     

    W celu ochrony przed różnymi formami krzywdzenia bardzo ważna jest znajomość i przestrzeganie praw dziecka. Ochrona praw małoletnich jest powinnością rodziców/opiekunów i wszystkich pracowników szkoły. Zarówno pracownicy jak i rodzice/opiekunowie/ Pracownicy zobowiązani są, by traktować siebie nawzajem z należytym szacunkiem, z poszanowaniem godności, dóbr osobistych i potrzeb. Wszyscy mają prawo do równego traktowania bez względu na płeć, orientację seksualną, sprawność/niepełnosprawność, status społeczny, etniczny, kulturowy, religijny oraz światopogląd.

    Szkoła podejmując swoje działania w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych wprowadziła dokument – „Standardy Ochrony Małoletnich”. Dokument ten jest również wyrazem troski o godność oraz o dobro fizyczne i psychiczne zarówno Uczniów jak i Pracowników placówki.

     

    Co możecie znaleźć w dokumencie „Standardy Ochrony Małoletnich”?

     

    • zasady bezpiecznych relacji pracowników szkoły z uczniami;
    • zasady zapewniające bezpieczne relacje między uczniami;
    • zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu;
    • zasady ochrony małoletnich przed zagrożeniami z sieci.

     

    Standardy wchodzą w życie z dniem ogłoszenia zarządzenia.

     

    Ogłoszenie następuje poprzez zamieszczenie Standardów na stronie internetowej szkoły, wywieszenie na tablicy ogłoszeń, również w wersji skróconej przeznaczonej dla małoletnich oraz poprzez przesłanie tekstu drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego i zamieszczenie ich w module Pliki Szkoły w dzienniku elektronicznym.

    NIEDOZWOLONE ZACHOWANIA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW W SZKOLE

     

    Stosowanie agresji i przemocy fizycznej w różnych formach:

     

    • bicie/uderzanie/popychanie/kopanie/opluwanie;
    • wymuszenia;
    • fizyczne zaczepki;
    • napastowanie seksualne;
    • nadużywanie swojej przewagi nad inną osobą;
    • zmuszanie innej osoby do podejmowania niewłaściwych działań;
    • rzucanie w kogoś przedmiotami.

     

    Stosowanie agresji i przemocy słownej w różnych formach, np.:

     

    • obelgi, wyzwiska;
    • wyśmiewanie, drwienie, szydzenie;
    • bezpośrednie obrażanie;
    • plotki i obraźliwe żarty, przedrzeźnianie;
    • groźby.

     

    Stosowanie agresji i przemocy psychicznej w różnych formach, np.:

     

    • poniżanie;
    • straszenie/szantażowanie;
    • manipulowanie/wykluczanie/izolacja/milczenie;
    • pisanie obraźliwych haseł (np. w toalecie lub na korytarzu);
    • wulgarne gesty;
    • śledzenie/szpiegowanie;
    • obraźliwe wiadomości;
    • wiadomości na forach internetowych lub tzw. pokojach do czatowania;
    • telefony i e-maile zawierające groźby, poniżające, wulgarne, zastraszające);
    • niszczenie/zabieranie rzeczy należących do ofiary.

     

    Ponadto zabronione jest:

    • używanie wulgaryzmów w szkole i poza nią;
    • niestosowne odzywanie się do kolegów lub innych osób w szkole lub poza nią;
    • niereagowanie na niewłaściwe zachowania kolegów względem innych kolegów i koleżanek (bicie, wyzywanie, dokuczanie);
    • znęcanie się nad kolegami oraz współudział w znęcaniu się nad kolegami;
    • zastraszanie;
    • szykanowanie uczniów lub innych osób w szkole z powodu niepełnosprawności, wyglądu, odmienności przekonań, religii, światopoglądu, płci, poczucia tożsamości, pochodzenia, statusu ekonomicznego i społecznego;
    • kłamanie, oszukiwanie kolegów/Pracowników szkoły;
    • rozwiązywanie w sposób siłowy konfliktów z kolegami;
    • prowokowanie bójek;
    • zachowywanie się w sposób zagrażający życiu bądź zdrowiu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
    • opuszczanie sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela;
    • wagarowanie, wychodzenie bez zezwolenia poza teren szkoły w trakcie przerwy lub lekcji;
    • używanie ognia na terenie szkoły, przynoszenie do szkoły ostrych narzędzi, innych niebezpiecznych przedmiotów i substancji (środków pirotechnicznych, łańcuchów, noży, zapalniczek);
    • niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek szkolnych i przerw międzylekcyjnych, np. przebywanie w miejscach niedozwolonych, odchodzenie od grupy bez wiedzy Nauczyciela itp.;
    • rozprowadzanie i stosowanie narkotyków/środków odurzających;
    • wysługiwanie się innymi uczniami w zamian za korzyści materialne;
    • wyłudzanie pieniędzy lub innych rzeczy od uczniów;
    • celowe niszczenie lub nieszanowanie własności innych osób oraz własności szkolnej;
    • kradzież/ przywłaszczenie własności kolegów lub innych osób oraz własności szkolnej.

     

    Pamiętaj!

    1. Zawsze, jeśli nie czujesz się bezpiecznie, możesz liczyć na wsparcie pracowników szkoły. Przedstaw sytuację oraz poinformuj o ewentualnych świadkach zdarzenia. Jeżeli sprawcą krzywdy nie jest Twój rodzic, przedstaw również sytuację rodzicom/opiekunom prawnym.

    2. Podczas rozmowy pracownik szkoły pozwoli Ci swobodnie mówić, może zadać dodatkowe pytania, aby uzyskać jak najwięcej informacji. Jeżeli nie pamiętasz kolejności wydarzeń, nie przejmuj się, ona nie jest najważniejsza. Opowiedz o zachowaniu, które wyrządza Ci krzywdę, o swoich emocjach i odczuciach.

    3. Po rozmowie pracownik szkoły podejmie stosowne kroki, zgodne z zakresem swoich kompetencji, mające na celu Twoją ochronę. Podjęte zostaną odpowiednie działania m.in. wyjaśniające. Jeżeli sytuacja nie jest związana ze środowiskiem domowym, szkoła może również prowadzić te działania we współpracy z Twoimi rodzicami/opiekunami.

    4. Jeżeli jesteś ofiarą przemocy w sieci internetowej, zbierz i zabezpiecz dowody dostępne w formie elektronicznej – przesyłane zdjęcia, zrzuty ekranów portali, w których opublikowano zdjęcia, posty, komentarze itp. Poproś o pomoc pedagoga, nauczyciela lub rodzica/opiekuna. Dowody odgrywają kluczowe znaczenie w identyfikacji sprawców.

    5. Pamiętaj! Jeżeli będziesz potrzebować dodatkowego wsparcia emocjonalnego – poproś o rozmowę z nauczycielem/pedagogiem, któremu ufasz.

    6. Jeżeli pomimo podjętych działań sytuacja nie ulegnie zmianie, ponownie poinformuj o tym nauczyciela/pedagoga oraz swoich rodziców/opiekunów. W tej sytuacji dyrektor placówki może zastosować kolejne, przewidziane prawem działania wobec sprawcy/sprawców przemocy, a rodzice mogą zgłosić ten fakt do instytucji prawnych, zajmujących się czynnościami prawnie zabronionymi.

    7. Pomoc, jaką otrzymasz ze strony nauczycieli, nie kończy się w momencie ustalania sprawcy działania i zastosowania środków dyscyplinujących wobec niego. Nauczyciele, jak również pedagog, będą pomagać Ci w radzeniu sobie z tą trudną dla Ciebie sytuacją. Będą również czuwać na Twoim bezpieczeństwem.

    8. Jeżeli zaistniała sytuacja jest dla Ciebie dużym obciążeniem emocjonalnym, zwróć się o wparcie do pedagoga lub psychologa w szkole. Wspólnie zaplanujecie działania chroniące Ciebie przed stresem, lękiem, wstydem lub innymi emocjami, których doświadczasz.

    Pobierz:

    2024_-_Standardy_ochrony_maloletnich_w_LO.pdf

    2024_-_Standardy_ochrony_maloletnich_w_LO_-_skrot.pdf